Javna nabavka male vrednosti za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa

3
971
NTS FOOD DOO

Opština Negotin raspisala je poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti. Reč je o uslugama humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica.

Ilustracija/pixabay.com

Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama što dokazuje posedovanjem dokaza iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama i na način definisan konkursnom dokumentacijom, kao i da prilikom podnošenja ponude dostavi tražene priloge i popuni, potpiše i overi obrasce koji su dati u konkursnoj dokumentaciji.

Ispunjavanje uslova iz člana 75. i člana 76. Zakona o javnim nabavkama je detaljnije navedeno u poglavlju III predmetne konkursne dokumentacije. Ponuda treba da sadrži sve podatke, priloge i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom u obrascu broj 1. Svi obrasci moraju biti popunjeni čitko i štampanim slovima, potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica ponuđača, a u svemu u skladu sakonkursnom dokumentacijom. Ukoliko na obrascu nije navedeno ko isti popunjava, potpisuje i overava, to će za ponuđača koji nastupa samostalno ili sa podizvođačem učiniti ponuđač a za grupu ponuđača će to učiniti ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača. Ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno ili sa podizvođačem odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je dužno da model ugovora popuni, potpiše i overi, čime potvrđuje da je saglasan sa modelom ugovora. Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka, o toj promeni pismeno obavesti naručioca i da je dokumentuje na propisani način. Naručilac zadržava pravo provere sadržine dostavljenih dokumenata od strane ponuđača. Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
Preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i na internet stranici naručioca: www. negotin.rs
Način podnošenja ponuda i rok: Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj zapečaćenoj koverti ili kutiji na adresu naručioca – Opština Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, 19300 Negotin „Ponuda za javnu nabavku Usluge humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica, broj 13/2018 NE OTVARATI“ – poštom ili lično na pisarnici opštine Negotin. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona, kao ime i prezime osobe za kontakt.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 08.06.2018. godine do 11:00 časova. Otvaranje ponuda obaviće se dana 08.06.2018. godine u 11,30 časova u prostorijama Opštine Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin, u maloj sali opštine Negotin.
Predstavnici Ponuđača su dužni da pre početka otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku, dostave punomoćja za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja

Lice za kontakt: Vesna Lazarević; e-mail:jnnegotin@gmail.com

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje ponuda, konkursne dokumentacije i idejnom projektu, možete pronaći preuzeti na sajtu opštine Negotin – www.negotin.rs
Na ovom linku možete videti poziv za podnošenje ponuda, dok se ovde nalaze podaci o konkursnoj dokumentaciji.

Informacije su preuzete sa zvaničnog sajta opštine Negotin: www.negotin.rs.

3 KOMENTARA

  1. I do sada je sve bilo jasno definisano konkursnom dokumentacijom pa je angažovana neregigistrovana firma, firma za čišćenje objekata koja nije poštovala stavke ugovora.

  2. Nadam se da za tender nije potrebna i fotografija Avenije MB, koja je do sada, nezakonito poslujući kao hvatač pasa i firma koja ih “zbrinjava”, dokazala da zbrinjavanje, bar ne ono po Zakonu o dobrobiti, nije moguće. Nemaju kapacitete, način hvatanja je zverski, a psi se ubijaju , pošto se cena čipovanja i sterilizacije debelo naplati. I ne samo to, proglašavaju se udomljenim, ti , mrtvi, pridavljeni kleštima električnim, koja su u Srbiji ZABRANJENA. O tome imamo i svedoke. I ne samo to. Psi iz jedne opštine se izbacuju u drugoj. Naravno, ulazak u njihov konc logor Novo Selo, do kog klackaju pse, pa ko preživi, u onoj dušegubki je zabranjen. Ko traži svog psa, biva izvredjan, daju mu se lažne informacije, a ako pas, kojim slučajem preživi, naplaćuju mu se usluge već naplaćene od opštinskog budžeta. Napominjem da je Zakonom iz 2009 svaka lokalna samouprava dužna da osnuje svoje Prihvatilište, a da je po Zakonu o Dobrobiti ubijanje pasa Zakonom zabranjeno, kao i da je mučenje , po Zakonu Krivičnog Zakonika, kažnjivo. Niko od zaposlenih u toj “firmi”, registrovanoj za ciscenje zgrada i dezinsekciju, NEMA ZAVRŠENU OBUKU O DOBROBITI. A to imamo napismeno od nadležnih organa, koje ih izdaju. Dakle, KO ĆE TO DA HVATA I ZBRINJAVA PSE IZ NEGOTINA? Dobro razmislite o ovom tenderu. Vremena se menjaju, mnogo ljudi je upoznato sa celom pricom.

  3. Avenija je kvalifikovana za dobrobit pasa kao sto su u Ausvicu bili kvalifikovani za “tusiranje” logorasa…

POSTAVI ODGOVOR

Molimo napišite Vaš komentar
Molimo Vas da unesete Vaše ime