Negotin dobija azil za pse

4
885
NTS FOOD DOO

Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo opštinske uprave opštine Negotin shodno članu 63.Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS”,br.72/2009,81/2009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011,121/2012,42/2013-odluka US,50/2013-odluka US.98/2013-odluka US,132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini,načinu i postupku izrade dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS”,br. 64/2015), organizuje javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije za azila za pse u Negotinu, do 25.06.2016.godine, od 8 do 15 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građevinarsvo, navodi se na sajtu opštine Negotin.

Odeljenje za urbanizam i građevinarsvo će evidentirati sve primedbe i sugestije na predmetni urbanistički projekat , a po isteku roka za javnu prezentaciju organ će sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica dostaviti Komisiji za planove opštine Negotin.

Foto: Screenshot projekta / projekat www.negotin.rs

Cilj ovog projekta je zbrinjavanje napuštenih životinja na teritoriji opštine Negotin, koja ima dosta problema u ovoj sferi. Projektom je planirano da bude zbrinuto okvirno 120 pasa. Uz ovo ovaj kompleks će imati Upravnu zgradu sa opremljenom ambulantom, dve štenare za grupni smeštaj pasa u 10 do 15 boksova polutovorenog tipa, interne saobraćajnice kolskog i pešačkog tipa, parking za radnike i posetioce (ukupno 6 parking mesta), parterno prostor uređen za posetioce, ogradu, kao i priključak na sve komunalne objekte (vodovod, kanalizaciju, ptt, internet mrežu, električnu mrežu i dr.)

Foto: Screenshot projekta / projekat www.negotin.rs

Objekat će se nalaziti u blizini Vašarišta, a izvođač radova je firma “P.G.T.A.R Neško” iz Vlasotinca.

Projekat možete pogledati (skinuti) na ovom linku.