Pojašnjenje Opštinske uprave o završnom računu budžeta za 2017.

2
508
NTS FOOD DOO

Na osnovu člana 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja dobili smo odgovor iz opštinske uprave opštine Negotin u vezi sa odlukom o završnom računu opštine za prošlu godinu.

Iz dopisa koji je pristigao u redakciju možemo videti da je manjak prihoda korigovan delom neraspoređenog viška u iznosu od 1.786.000 dinara, delom neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u visini od 22.877.000 dinara, kao i iznosa rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita u iznosu od 100.000.000 dinara, te je ukupan iznos uvećan za uključenje iznosio 124.663.000 dinara.

Na drugoj strani ova suma se umanjuje za utrošena sredstva tekućih primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima u visini od 14.568.000 dinara, kao i za iznos budžetskog deficita u visini od 26.706.000 dinara. Nakon ovog korigovanja postoji suficit u budžetu koji iznosi 83.389.000 dinara za 2017. godinu koji se prenosi u ovu godinu.

Pogledajte i grafiku, da bi vam bilo jasniije.