Prvi rebalans budžeta opštine Negotin za 2018. godinu

1
730
NTS FOOD DOO

Na šestoj sednici Skupštine opštine Negotin doneta Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Negotin za 2018. godinu. Ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci prvobitnom Odlukom bili planirani na iznos od 1.803.045.000, dok nakon rebalansa budžeta oni iznose 1.842.392.000 dinara.


Tri su osnovna razloga za prvi rebalans budžeta u ovoj godini. Prvi razlog je raspoređivanje viška prihoda i neutrošenih sredstava iz ranijih godina, na osnovu završnog računa za 2017.godinu, što je uobičajena procedura. Druga dva razloga daleko su bitnija i odnose se na obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta sanacije i adaptacije toplovoda od Borske toplane do ulice Srbe Jovanovića, odnosno finansiranje dva programa komasacije u katastarskim opštinama Rečka i Čubra .


Problem sa toplovodom nastao je 14. marta, kada je veliki broj korisnika koji se snabdevaju iz toplane Borska ostao bez grejanja, a nadležni u JKP “Badnjevo” obavestili lokalnu samoupravu da je neophodna kompletna rekostrukcija i sanacija ovog dela sistema daljinskog grejanja. S obzirom da je Odluka o budžetu za 2018. godinu usvojena krajem prošle godine, kada problem nije postojao, sredstva za ove namene nisu bila planirana, pa je 58 miliona dinara obezbeđeno rebalansom i to na taj način što je projekat “Zamena svetiljki na postojećem sistemu javne rasvete na teritoriji opštine Negotin” zamenjen projektom “Sanacija i adaptacija toplovoda od toplane Borska do ulice Srbe Jovanovića”. Na ovaj način obezbeđena su potrebna sredstva za ove radove, 40.800.000 dinara iz budžetskih sredstava, a 17.200.000 iz viška prihoda. Predsednik opštine Negotin, Vladimir Veličković nedavno je najavio da bi radovi mogli da sredinom avgusta i da će, ukoliko sve bude teklo po planu, biti završeni do početka grejne sezone.


Donošenjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Negotin za 2018. godinu, opredeljeno je i dodatnih milion dinara za dva programa komasacije u katastarskim opštinama Rajac i Smedovac, odnosno Rečka i Čubra. Iz budžeta Opštine Negotin za dva programa komasacije biće izdvojeno ukupno 4.000.000 dinara, umesto tri miliona koliko je bilo planirano prvobitnom odlukom, dok će preostali 5.250.000 dinara finansirati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2018.godinu smanjena su planirana sredstva za vodosnabdevanje, sa 24 na 22 miliona dinara, a za isti iznos smanjena su i predviđena sredstva za upravljanje otpadnim vodama. Sredstva za izradu projektne odnosno tehničke dokumentacije kod osnovnih škola umanjena su sa 3.600.000 na 3.000.000 dinara, dok je 4.000.000 dinara skinuto sa pozicije mašine i oprema kod mesnih zajednica, s obzirom da je planirano da se ova pozicija popuni iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina.
Dodatna sredstva rebalansom predviđena su kod budžetskog fonda zaštita životne sredine i to za javne radove u ukupnom iznosu od 405.000 dinara, koji se finansiraju preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Iz neraspoređenog viška sredstva povećana je i pozicija stalnih troškova kod Centra za socijalni rad za 87.000 dinara, dok su za izbeglice, umesto prvobitno planiranih 4.000.000, rebalansom sredstva uvećana na 6.600.000 dinara, od čega će 1.000.000 dinara biti obezbeđeno iz neraspoređenog viška prihoda, a preostali deo iz republičkog budžeta.


Rebalansom je kod Opštinske uprave na poziciji za nabavku mašina i oprema predviđeno 5 miliona dinara, a na poziciji nematerijalna osnovna sredstva 3 144 000, s tim što su sredstva za ove namene već prebačena od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizaciju projekta nabavke softvera za lokalnu poresku administraciju.
Za funkcionisanje mesnih zajednica, u skladu sa Odlukom o završnom računu budžeta opštine Negotin za 2017. godinu, povećana su sredstva iz viška prihoda iz ranijih godina i to u iznosu od 4. 547.000 dinara, dok je za zgrade i građevinske objekte obezbeđeno dodatnih million dinara.


Indirektnom korisniku budžeta, Turističkoj organizaciji opštine Negotin iz neraspoređenog viška prihoda pripalo je 40.000 dinara, od čega 17.000 na redovnim pozicijama i 23.000 iz projekta koji realizuju. Turističkoj organizaciji preraspoređeno je i 793.000 dinara neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina.
Prvim rebalansom budžeta pozicije ustanova kulture u Negotinu uvećane su za ukupno 1.108.000 dinara, od čega 833.000 za njihove redovne aktivnosti, a 275.000 dinara za Mokranjčeve dane. Istorijskom arhivu je rebalansom brisan planirani prihod od međunarodne donacije, s obzirom da se ta sredstva ne očekuju u ovoj godini.
Dodatna sredstva iz neraspoređenog viška dobila je i Predškolska ustanova “Pčelica” i to 3.852.000 dinara, od čega 650.000 dinara na poziciji zgrade i građevinski objekti i 3.202.000 dinara na poziciji mašine i oprema.
Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju istakla je da je nakon rebalansa budžet u odnosu na prvobitnu odluku ostao na istom nivou, bar kada su u pitanju budžetska sredstva i sopstveni prihodi, dok su ostali prihodi, zbog preraspodele neraspoređenih sredstava iz ranijih godina, uvećani. Tako su ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci prvobitnom odlukom bili planirani na iznos od 1.803.045.000, dok nakon rebalansa budžeta oni iznose 1.842.392.000 dinara.