Šta donosi izmena Odluke o Opštinskoj upravi?

0
340
NTS FOOD DOO

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Negotin doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Negotin. Izmenom umesto deset predviđeno osam organizacionih jedinica.


Nedugo nakon imenovanja vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Negotin, pred odbornicima se našla i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Negotin, koji su jednoglasno i bez diskusije usvojili.
U cilju efikasnijeg rada i boljeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Opštinska uprava će sada imati osam umesto dosadašnjih deset organizacionih jedinica.
Izmenom Odluke o Opštinskoj upravi, spajanjem Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i Službe za zaštitu životne sredine, formirana je nova organizaciona jedinica koja će nositi naziv Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine. Novu organizacionu jedinicu formiraće Služba za skupštinske i normativno pravne poslove i Službe za poslove predsednika Opštine i Opštinskog veća i ona će nositi naziv Služba za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća. Novoformirane organizacione jedinice objediniće svoje nadležnosti, dok će deo poslova koje je obavljala Služba za poslove predsednika opštine i Opštinskog veća, a koji se odnose na oblast informisanja i ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, preći u nadležnost Službe za zajedničke poslove, opštinskog uslužnog centra i informatike.
Pored tri spomenute organizacione jedinice, Opštinsku upravu činiće još i Odeljenje za opštu upravu, imovinske i stambeno komunalne poslove, Odeljenje za inspekcijske poslove, Odeljenje za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i razvoj, Odeljenje za pravnu zaštitu, imovinskih prava i interesa opštine, kao i posebna organizaciona jedinica, Kabinet predsednika opštine.
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Negotin“.